ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, opdracht en overeenkomst, hierna te noemen “de overeenkomst” of “de opdracht”, tussen Alies Dorgelo, handelend onder Buitenlocatie ‘t Kalfje, gevestigd te Veldmaterweg 9, 7345 DR Wenum Wiesel (hierna te noemen “Buitenlocatie ‘t Kalfje”), en een klant. Onder klant wordt verstaan een huurder of gebruiker van de locatie en accommodatie, een koper van een product, een afnemer van een dienst of een wederpartij.


2. De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de betreffende overeenkomst en worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of digitaal via de website worden afgesloten. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Buitenlocatie ‘t Kalfje, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.


3. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website (www.t-kalfje.nl). Buitenlocatie ‘t Kalfje heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen mits geïnformeerd aan de klant.


4. Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten

1. De kosten van de levering van een dienst (waaronder het ter beschikking stellen van de locatie en accommodatie) of het aanschaffen van een of meer producten van Buitenlocatie ‘t Kalfje, alsmede de kosten in verband met de uitvoering van een overeenkomst of opdracht, worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant.


2. De door Buitenlocatie ‘t Kalfje gemaakte offertes of (op de website) aangegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.


3. Buitenlocatie ‘t Kalfje kan niet aan haar prijsopgave worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Buitenlocatie ‘t Kalfje niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van de dienst of het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van diensten of producten.


5. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Buitenlocatie ‘t Kalfje verstrekte informatie. Buitenlocatie ‘t Kalfje is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.


6. De klant vrijwaart Buitenlocatie ‘t Kalfje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.


7. De klant is gehouden Buitenlocatie ‘t Kalfje onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.


8. De klant is verplicht om zich vooraf op de hoogte te stellen van de door Buitenlocatie ’t Kalfje gehanteerde huurvoorwaarden en zich hieraan te houden. Tevens dient de klant, die derden toegang verschaft tot de gehuurde locatie, deze derden te informeren over de toepasselijke huurvoorwaarden. De huurvoorwaarden zijn vermeld op de website van Buitenlocatie ’t Kalfje. Indien de klant, of één of meer derden waarvoor de klant op grond van de overeenkomst met Buitenlocatie ’t Kalfje verantwoordelijk en aansprakelijk is, handelen in strijd met deze huurvoorwaarden is de klant verplicht de hierdoor ontstane schade volledig te vergoeden aan Buitenlocatie ’t Kalfje, waarbij de hoogte van de schade wordt vastgesteld door Buitenlocatie ’t Kalfje.

Artikel 3 Levering diensten en producten

1. Buitenlocatie ‘t Kalfje zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant optimaal gebruik van het gehuurde.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buitenlocatie ‘t Kalfje het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3. Buitenlocatie ‘t Kalfje kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.


4. Buitenlocatie ‘t Kalfje mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van de gehuurde locatie) stopzetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van de dienst of het product niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Buitenlocatie ‘t Kalfje omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als de klant of onder verantwoordelijkheid van de klant vallende derden zich niet houden aan de door Buitenlocatie ’t Kalfje gehanteerde huurvoorwaarden, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Buitenlocatie ‘t Kalfje kan worden gevraagd dat zij de levering van de dienst of het product tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.


5. Als Buitenlocatie ‘t Kalfje tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan. Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Buitenlocatie ‘t Kalfje recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.


6. Indien een klant wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Buitenlocatie ‘t Kalfje tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de klant verplicht aan Buitenlocatie ‘t Kalfje door haar reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 Overmacht

1. Buitenlocatie ‘t Kalfje is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als zij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Buitenlocatie ‘t Kalfje geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Buitenlocatie ‘t Kalfje haar verplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

1. Betalingen moeten op de door Buitenlocatie ‘t Kalfje aangegeven wijze telkens vooraf of volgens de op de factuur aangegeven datum door de klant gedaan worden, tenzij anders is overeengekomen.


2. Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Dit omvat onder andere €35,00 administratiekosten per 14 dagen vanaf de verstreken factuurdatum, en de wettelijke rente.


3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Buitenlocatie ‘t Kalfje daartoe aanleiding geeft, is Buitenlocatie ‘t Kalfje gerechtigd van de klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Buitenlocatie ‘t Kalfje te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Buitenlocatie ‘t Kalfje gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan Buitenlocatie ‘t Kalfje uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.


5. Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Buitenlocatie ‘t Kalfje schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd.

6. De klant verricht de aan Buitenlocatie ‘t Kalfje verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.


7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Buitenlocatie ‘t Kalfje en de verplichtingen van de klant jegens Buitenlocatie ‘t Kalfje onmiddellijk opeisbaar.


8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Als Buitenlocatie ‘t Kalfje aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.


2. Buitenlocatie ‘t Kalfje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten van derde partijen.


3. De aansprakelijkheid van Buitenlocatie ‘t Kalfje is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Buitenlocatie ‘t Kalfje afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.


4. Buitenlocatie ‘t Kalfje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, of schade die is ontstaan door of in verband met het niet in acht nemen door de klant van de toepasselijke huurvoorwaarden van Buitenlocatie ’t Kalfje.


5. Buitenlocatie ‘t Kalfje is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Buitenlocatie ‘t Kalfje voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.


6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buitenlocatie ‘t Kalfje.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Buitenlocatie ‘t Kalfje is eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de website van Buitenlocatie ‘t Kalfje.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst

1. Indien de overeenkomst door Buitenlocatie ‘t Kalfje wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dient de klant, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten te betalen. Gedragingen van de klant op grond waarvan van Buitenlocatie ‘t Kalfje redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt voldaan, waaronder begrepen het (gedeeltelijk) niet voldoen aan de door Buitenlocatie ’t Kalfje opgestelde huurvoorwaarden, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.


2. Zowel Buitenlocatie ‘t Kalfje als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.


3. Bepalingen van een gesloten overeenkomst of opdracht, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst of opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht en bindend blijven voor partijen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en overdracht rechten

1. Het is de klant niet toegestaan (enig recht uit) de met Buitenlocatie ‘t Kalfje gesloten overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Buitenlocatie ‘t Kalfje. Contractoverneming kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een overeenkomst waaraan Buitenlocatie ‘t Kalfje goedkeuring heeft verleend.


2. Op alle rechtsverhoudingen waarbij Buitenlocatie ‘t Kalfje partij is, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

10 augustus 2023